Schriftgedeelte Toelichting Extra bestand
Johannes 14:15-31 04-06-2017 - Johannes 14: 15 - 31, Pinksteren

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Inleiding

Pinksteren;

Het feest van Gods Geest.We weten uit het verhaal uit Handelingen

met wat voor bijzondere verschijnselen de uitstorting van de Heilige Geest gepaard ging.

Daardoor zijn we vaak geneigd om

op een wat exotische manier

over het werk van de Heilige Geest te denken.

Waar we vaak niet in eerste instantie aan denken

is de verbinding van de uitstorting van Gods Geest

met de vervulling van Gods wet.

Toch is juist dat een verbinding

die van belang is

als we nadenken over wat het werk van Gods Geest is.

Het is een verbinding die ik wel vaker voor het voetlicht heb gebracht hier.

Het Joodse Pinksterfeest

is een feest dat rechtstreeks in verbinding staat

met de Wet die God aan zijn volk gegeven heeft.

Tijdens dit feest

dat ook wel het wekenfeest wordt genoemd,

50 dagen na Pesach,

wordt de gave van de wet op de berg Sinai

en de verbondssluiting van de Heer met zijn volk herdacht.

Ik ben de Heer, jullie God,

die jullie uit de slavernij van Egypte hebt bevrijd.

En als de Heilige Geest juist op dit Pinksterfeest aan de christelijke gemeente wordt

geschonken,

dan kun je verwachten dat het ook op het christelijke Pinksterfeest

op een bepaalde manier draait om de wet van God.

Dat het christelijke Pinksterfeest een vervulling is,

bijvoorbeeld van de profetie van Jeremia

over het nieuwe verbond dat God belooft:

Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israel zal sluiten

_2 Preek 357, 04-06-2017

- spreekt de Heer -

Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen

en hem in hun hart schrijven.

Waar blijft Jezus?

Er is dus volop reden om het Pinksterfeest,

het feest van Gods Geest,

in te vullen als een feest van Gods wet.

Die verbinding te maken is zinnig,

want dat blijft Gods plan met ons,

dat wij mensen naar zijn beeld zullen zijn,

mensen naar zijn wil,

gehoorzaam aan zijn Woord.

Het is dan ook niet voor het eerst dat ik op een Pinksterzondag

deze verbinding hier leg.

Toch is er bij deze verbinding ook wel een kanttekening te maken.

Want als we heel sterk benadrukken

dat Gods Geest ons bindt aan Gods wet

- Gods wet wordt in ons hart geschreven -

dan kunnen we zomaar vanuit het Pinksterfeest

toch weer een bepaalde wettische sfeer binnengaan.

Dat het er uiteindelijk om gaat,

maar nu dan in de kracht van Gods Geest,

dat wíj ons aan Gods wet houden.

Gemakkelijk raakt

bij een dergelijke benadering van het Pinksterfeest

de persoon

en het werk

van Jezus buiten beeld.

Jezus’ gebod

Hoe zit dat dan met Jezus?

Hoe brengt Hij ons

bij de wet van God?We hebben vandaag gelezen uit Johannes 14.

Het eerste woord dat we daarin van Jezus tegenkwamen,

was dit woord:

Als je Mij liefhebt,

houd je dan aan mijn geboden.

_3 Preek 357, 04-06-2017

Dat is het eerste

en direct daar achteraan

de belofte dat Hij de Vader zal vragen

ons een andere pleitbezorger te geven

die altijd bij ons zal zijn,

namelijk:

De Geest van de Waarheid.

Ook hier

in de woorden van Jezus

staat de belofte van de Geest

dus in het kader van de geboden.

Dat sluit dus heel goed aan

bij die gedachte van Pinksteren

als een feest van de wet,

maar er is iets opmerkelijks aan de hand.

Jezus spreekt nadrukkelijk

over

míjn geboden.

Dát

en hij spreekt over zijn geboden

in het kader van de liefde voor Hem

- Als je Mij liefhebt,

houd je dan aan mijn geboden -

Zijn gebod

draait om de liefde.

Ik geef jullie een nieuw gebod.

Dit is mijn gebod aan jullie,

dat jullie elkaar liefhebben,

zoals Ik jullie heb lief gehad.

En daarin zit het bijzondere van het gebod van Jezus

- en daar wil ik vanmorgen met nadruk op wijzen -

dat in het gebod van Jezus

Hijzelf handelend aanwezig is.

Heb elkaar lief,

zoals Ik jullie heb liefgehad.

En als de Geest ons in dit gebod binnenbrengt,

dan brengt Hij ons voortdurend binnen

in die liefde van Jezus

waarmee Hij ons liefheeft.

Dat is wat we bij Johannes op het spoor komen,

_4 Preek 357, 04-06-2017

dat Gods Geest

ons binnenbrengt

in een relatie van liefde.

En dat die liefde de drijvende kracht is

achter de gehoorzaamheid aan het gebod

en dat de gehoorzaamheid aan het gebod

alleen in liefde mogelijk is.

Waar de liefde niet is,

kan aan het gebod van Jezus

geen gehoorzaamheid bestaan.

Contrast met de wet

En juist daarin tekent Johannes in zijn Evangelie

voor ons een enorm contrast.

Want Johannes laat Jezus vaak spreken over zijn geboden.

En dat is een nieuw gebod:

Heb elkaar lief,

zoals Ik jullie heb liefgehad.

Zo gaat het in dit Evangelie veel over geboden,

maar het gaat ook over de wet.

En Johannes zet die twee in contrast met elkaar

en schildert ons zo

het Evangelie van Jezus Christus voor ogen.

De wet

- zo schrijft Johannes aan het begin van zijn Evangelie -

is door Mozes gegeven,

genade en waarheid

is door Jezus Christus geworden.

En in de loop van de vertelling van Johannes

zien we hoe de wet in handen van mensen

de liefde uitsluit.

Het is vanwege de wet

dat de Joodse leiders

meer en meer tegenover Jezus komen te staan.

En met een steeds grotere haat tegenover Hem komen te staan.

Totdat ze uiteindelijk

uit gehoorzaamheid aan de wet

de liefde volledig om zeep helpen.

Als Pilatus er niet helemaal toe geneigd lijkt te zijn

_5 Preek 357, 04-06-2017

om het gevraagde vonnis aan Jezus te voltrekken,

komen ze tot de climax van gehoorzaamheid aan de wet

zonder liefde.

Wij hebben een wet

en die zegt dat Hij moet sterven!

roepen ze Pilatus toe.Wij hebben een wet

die zegt dat Hij moet sterven.

Jezus heeft een gebod

dat zegt dat we elkaar moeten liefhebben

en dat gebod heeft Hij vervuld

tot het einde.

Christelijk Pinksterfeest

Welnu,

wat betekent dit nu voor het christelijke Pinksterfeest,

als God zijn Geest aan de kerk geeft?Het betekent dat de Heilige Geest

ons niet bindt aan de Wet van Mozes,

maar ons binnenbrengt

in het gebod van Jezus.

En dat gebod van Jezus

bestaat niet

zonder de gehoorzaamheid van Jezus.

En de gehoorzaamheid van Jezus

bestaat niet zonder de liefde van Jezus.

Die gehoorzaamheid is geworteld in de liefde

en heeft de liefde ten doel.

Jezus heeft de wet vervuld,

niet door zich precies aan alle voorschriften te houden,

maar door altijd uit liefde te leven.

Liefde tot God

en liefde voor ons.

Het gebod van Jezus

is nooit zonder de vervulling van deze liefde

door Jezus zelf.

Dit gebod is gevuld

_6 Preek 357, 04-06-2017

met zijn uiterste liefde

in zijn gehoorzaamheid aan de liefde

tot in de dood.En als we de Geest ontvangen,

dan brengt de Geest ons op het spoor

van de liefde van Jezus.

Die Geest scherpt ons niet de wet in,

maar leidt ons het geheim van Jezus Christus binnen.

Meer en meer gaan we zien wie Hij is

en hoe zijn werkelijkheid

onze nieuwe werkelijkheid mag zijn.

Dan zullen jullie begrijpen

dat Ik in mijn Vader ben,

dat jullie in Mij zijn

en dat Ik

in jullie ben.

Wanneer iemand Mij liefheeft

zal hij zich houden aan wat Ik zeg.

Mijn Vader zal hem liefhebben

en mijn Vader en Ik

zullen bij hem komen

en bij hem wonen.Dat is het Pinksterfeest:

Hij die Gods liefde vervult

laat ons niet alleen,

maar komt in ons

en brengt ons binnen

in de liefde van de Vader en de Zoon.

Amen
preek-357.pdf

Kerdiensten

Elke zondag om 10:00
Jodenkerkstraat 5 Culemborg

De diensten van 30-8 en 6-9 vinden  plaats vanaf 15:00 in de Open Hof.

Corona maatregelen
U kunt een plaats reserveren voor onze diensten per mail via reserveren@ngkculemborg.nl

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Voorzitter KR:
Jeannette Spijker (Interim)
voorzitter@ngkculemborg.nl
© 2020 NGK Culemborg