Wie zijn wij?

We vormen een actieve, enthousiaste en betrokken gemeenschap van 176 leden, waarvan 95 belijdende leden. We zijn mensen die samen vanuit een open houding hun geloof willen leven en vieren, daarin geïnspireerd en geleid door Gods Woord. We zijn hiertoe geroepen in gemeenschap met God de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon door de verkondiging van het Evangelie (1 Joh. 1:3). Deze omgang met God krijgt vorm tijdens de zondagse erediensten, in Avondmaal en Doop. Deze diensten vinden plaats in de voormalige Synagoge aan de Jodenkerkstraat te Culemborg.  Een aantal activiteiten daar omheen geven een praktische uitwerking van ons geloof in dienstbetoon aan elkaar en de wereld om ons heen in Pastoraat, Diaconaat en Apostolaat. Hierbij werken we samen met de plaatselijke Raad van Kerken. We behoren bij het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken

Missie

Het is onze missie om te leven in navolging van Christus en daarvan te getuigen. We zijn als gemeente geroepen om “Gods grote daden te verkondigen”(1 Petrus 2:9) en als discipelen van Jezus Christus op weg te gaan om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld. Dat doen we  door om te zien naar hen die geen helper hebben: de naasten dichtbij en in de wereld om ons heen.  Door er te zijn voor elkaar en onze omgeving, om te delen, te bemoedigen, te troosten, om zorgen, dankbaarheid en verdriet bij God te brengen. Om elkaar steeds weer te inspireren en te laten inspireren door het Evangelie. Geloven vraagt om oefening.

We willen een ‘open’ gemeente zijn die met al haar diversiteit aan geloofsbeleving en theologische opvattingen gericht blijft op Gods Woord en de gemeenschap met elkaar. Die gemeenschap krijgt mede vorm door het vieren van de sacramenten. De viering van het Avondmaal is een open viering, waarbij ook kinderen en niet belijdende leden van harte welkom zijn.

Visie

We willen mensen een plek van heil, een thuis bieden waar je op verhaal kunt komen bij Gods woord en het Evangelie van Jezus Christus. Een gemeenschap waar je zonder oordeel kunt zijn wie je bent, geïnspireerd raakt en als gezegend kind van God de wereld in gaat, op weg naar Gods toekomst.

Dat is verwoord in onze visie:

“Samen willen wij gemeente van Christus zijn en in diversiteit inspireren, leren, vieren, dienen en delen, met een open blik voor iedereen en de wereld om ons heen. Hierin zijn wij geroepen en gedragen door Gods Liefde.”

 
De diensten en vieringen op zondag  vormen het hart van onze gemeenschap waarin we God kunnen ontmoeten en elkaar. Ontmoeten, leren, inspireren, vieren en het delen van vreugde, zorgen, verdriet en gaven staan hier centraal.

“Als gemeente van Christus komen we in eerbied samen om God en elkaar te ontmoeten en aan te sporen. Dat doen we door zingen, bidden, onderwijzing van het Woord, viering van de sacramenten en delen van wat we ontvangen hebben. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd en toegerust tot de dienst aan God, Zijn volk en de wereld.”

Muziek

muziekWe zingen in onze kerkdiensten uit het Liedboek. Per dienst wordt een liturgieblad gemaakt waarop alle te zingen liederen worden aangegeven en alleen de liederen uit de bundel Hemelhoog zijn afgedrukt.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een muziekgroep. Daarbij worden afwisselend verschillende instrumenten gebruikt; orgel, piano, viool, hobo, dwarsfluit, trompet, saxofoon.

 

Kindernevendienst & créche

kindernevendienst121028 5We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau bij de kerkdiensten betrokken zijn. Daarvoor zijn er tijdens de kerkdiensten drie kindernevendienstgroepen actief. Een peutergroep, een groep voor kinderen uit groep 1 – 4 van de basisschool en een groep van kinderen uit groep 5 – 8 van de basisschool. De oudste groep kinderen heeft op de 2e en de 4e zondag van de maand geen kindernevendienst. Op die zondagen is er in de kerkdienst een puzzel voor hen die ze helpt actief naar de preek te luisteren.

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar is er tijdens de kerkdiensten crèche beschikbaar. U kunt dit aanvragen in de kerk.

Avondmaal

Ongeveer zes keer per jaar vieren we in de kerkdienst het avondmaal. Hieraan nemen ook kinderen deel. Gasten zijn welkom om het avondmaal met ons mee te vieren.

Livestream kerkdiensten

Onze diensten zijn live mee te luisteren via internet. De live stream is te vinden op de website via www.ngkculemborg.nl/livestream of de CHRCH app. De live stream is overal ter wereld te beluisteren tijdens de diensten.
We vinden het belangrijk dat er goede onderlinge betrokkenheid is binnen onze gemeenschap.
We hebben verschillende activiteiten binnen onze gemeente om daar vorm aan te geven.

Kinderclub

koekjesbakken herkenbaarVoor de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool is er iedere eerste vrijdagavond van de maand kinderclub (m.u.v. de maanden juli en augustus).
Het doel van de kinderclub is om de kinderen op een ontspanne en gezellige manier elkaar (beter) te leren kennen en de onderlinge band te versterken. De clubavonden starten om 18.45 uur en is rond 20.15 uur afgelopen.

Programma van de avond:
    -    Het eerste kwartier beginnen we met gebed en zingen we liedjes onder muzikale begeleiding.
    -    Daarna gaan we een leuke activiteit ondernemen zoals knutselen, broodjes op een
         vuurtje bakken of een speurtocht.

Natuurlijk is er iedere clubavond ook iets lekkers te eten en te drinken. Per kind is er een vrijwillige bijdrage van 1 euro per avond.

YouthRebelz! & FollowUp!

YouthRebELz! is de jongerengroep van onze kerk. We streven met deze groep twee belangrijke doelen na. Ten eerste is de jongerencatechese in YouthRebELz! ondergebracht. De bijeenkomsten van YouthRebELz! zijn daarom steeds thematisch geprogrammeerd rondom een onderwerp waarin we de jongeren meer en meer bekend willen maken met het Evangelie van Jezus Christus.
Ten tweede vinden we het erg belangrijk dat de jongeren elkaar goed leren kennen en samen een groep vormen waarin er oog en oor is voor elkaar. Daarom is er in een YouthRebELz!-bijeenkomst ook altijd bewust ruimte ingebouwd voor spelelementen en gezellige pauzemomenten.

YouthRebELz! staat open voor alle jongeren van onze gemeente vanaf groep 8 van de Lagere School tot en met 18 jaar. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom!

FollowUp! is voor jongeren vanaf 16 jaar die wat meer diepgang zoeken dan binnen YouthRebELz! mogelijk is.
Het doel van FollowUp! is om jongeren wegwijs te maken in de betekenis van het christelijke geloof. We werken met de catechisatiemethode Follow up (zie www.follow-up.nu).

Bijbelkringen Culemborg & Luister

De bijbelkring Culemborg wordt bezocht door een tiental gemeenteleden. We zoeken bij een open bijbel met elkaar het gesprek over wat ons inspireert, raakt en bezighoudt. De onderwerpen die de aandacht krijgen, zijn divers:

• bijbelse onderwerpen zoals bijv. brieven van Paulus, profeten, psalmen,
• artikelen uit boeken of uit bladen als “Opbouw”
• actuele thema’s die door de deelnemers worden aangedragen

Wij proberen onze gespreksstof vaak aan te laten sluiten bij wat in deze tijd leeft en/of in de gemeente aan de orde is. We ontmoeten elkaar in de regel eens per drie weken bij een van de deelnemers thuis. We beginnen dan om 20.00 u. en eindigen om ongeveer 22.00 u. Ook wie incidenteel wil meedoen is van harte welkom.

Sinds 2006 bestaat de bijbelkring Luister! binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk van Culemborg. Eens per 3 weken komen we op een avond bij elkaar om even afstand te nemen van de dagelijkse taken en drukte om te luisteren naar God, naar zijn Woord en naar elkaar. Naast het lezen in de Bijbel maken we gebruik van een bijbelstudieboekje. Inmiddels zijn we met zijn twaalven, we komen om de beurt bij elkaar thuis en beginnen de avond om 20 uur. Wie graag mee wil doen of eens de sfeer wil proeven is van harte welkom!

Kerdiensten

Elke zondag om 10:00
Jodenkerkstraat 5 Culemborg

De diensten van 30-8 en 6-9 vinden  plaats vanaf 15:00 in de Open Hof.

Corona maatregelen
U kunt een plaats reserveren voor onze diensten per mail via reserveren@ngkculemborg.nl

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Voorzitter KR:
Jeannette Spijker (Interim)
voorzitter@ngkculemborg.nl
© 2020 NGK Culemborg