Algemene gegevens

Naam ANBI:

Nederlands Gereformeerde kerk te Culemborg

KVK NGK

71278915

RSIN NGK

802907246

Website adres:

www.ngkculemborg.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Jodenkerkstraat 5

Postcode:

4101 CW

Plaats:

Culemborg

Postadres:

Jodenkerkstraat 5

Postcode:

4101 CW

Plaats:

Culemborg

De Nederlands Gereformeerde kerk te Culemborg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

Onze visie luidt als volgt: "Samen willen wij gemeente van Christus zijn en in diversiteit inspireren, leren, vieren, dienen en delen, met een open blik voor iedereen en de wereld om ons heen. Hierin zijn we geroepen en gedragen door Gods Liefde."

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 802907246. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Culemborg.

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

Doelstelling/visie.
De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

www.ngk.nl/beleidsplan

Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.
Een overzicht van de belangrijkste gegevens vindt u via https://www.ngkculemborg.nl/organisatie/kr-commissies

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Download hieronder het financieel verslag 2021:

Financieel verslag 2021


In het jaarboekje 2021 staat de volgende toelichting:

Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe predikant aangetrokken, per 1 september. Daardoor waren in de eerste acht maanden de uitgaven nog structureel laag. We hadden daarop voorzien door extra te investeren in het pand, middels reservering te doen in het onderhoudsfonds, rioolwerkzaamheden uit te laten voeren, de keuken te vernieuwen en de vloer opnieuw te laten lakken. Ondanks de gemiste inkomsten vanwege corona (minder verhuur) en extra uitgaven aan digitale middelen voor het streamen van diensten, hebben we het jaar toch kunnen afsluiten met een positief resultaat van €6.496. Met name extra giften en lagere kosten aan gastpredikanten zorgden voor dit resultaat. Het resultaat is gelukkig nog een stuk beter dan de laatste update t/m eind oktober, met name dankzij meer verhuur in het derde kwartaal. Ook voor 2021 is de financiële verwachting gezond: we hebben Anne Lorein nu natuurlijk het hele jaar in dienst en dat is in lijn met eerdere berekeningen goed te dragen door de gemeente. Toch valt de begroting licht negatief uit, omdat we wat terughoudend zijn met de verwachte huurinkomsten over dit jaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Doordat in 2019 de functie van predikant vacant was, ontstond er een bovengemiddeld positief resultaat. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:00 uur
Jodenkerkstraat 5 Culemborg
Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant: Ds. Anne Lorein (Klik hier voor haar verhaal)
predikant@ngkculemborg.nl

Voorzitter KR: Jan Theodoor de Vries
voorzitter@ngkculemborg.nl 

Verhuur kerkgebouw: verhuur@ngkculemborg.nl