Informatie over de zondagmorgendiensten

Elke zondag om 10 uur is er een kerkdienst in de voormalige Synagoge aan de Jodenkerkstraat te Culemborg. De diensten worden geleid door onze eigen voorganger, mevrouw ds. A. Lorein, of een gastpredikant.
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er oppas.  Voor kinderen van 4 – 12 jaar is er kinder-nevendienst in drie groepen. De oudste groep kinderen blijven om de week bij de kerkdienst aanwezig. Tijdens de dienst is er elke zondag ruimte voor een kinder- of tiener moment en daarbij zingen we een op deze leeftijdsgroepen afgestemd lied.

De Maaltijd van de Heer wordt ongeveer 8 x per jaar gevierd. Aan deze tafel nemen de kinderen deel en zijn gasten van harte welkom.

De eerste zondag van de maand drinken we samen koffie na de dienst.

Wilt u de kerkdienst thuis volgen, dan kunt aansluiten bij de livestream uitzending via internet. De livestream is te vinden op de website via www.ngkculemborg.nl/livestream  of de CHGCH app. De livestream is overal ter wereld te beluisteren.
Tijdens onze vieringen wordt meestal uit het ‘Nieuwe Liedboek voor de Kerken’ gezongen. Daarnaast zingen we liederen uit de bundel ‘Hemelhoog’ en ‘Opwekking’. De gemeentezang wordt wisselend begeleid door leden van de muziekgroep met orgel, piano en viool, hobo, fluit. Elk jaar houden we aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar een startzondag in en buiten de kerk. Er is dan een programma voor jong en ouder.

Dopen, rouwen, trouwen

Dopen is geloven dat God een mensenleven draagt. Niet alleen als het leven opbloeit maar ook bij verdriet en in gevaar. De christelijke doop is een teken van Gods uitgestrekte Hand naar ons; dat mensen bij God horen. Wie gedoopt is hoort bij al die mensen die samen de kerk vormen. Trouwen en begraven gebeurt meestal op een doordeweekse dag. Het is geen sacrament en in gesprek met de betrokkenen wordt ingevuld hoe dit ritueel vorm krijgt.

Pastoraat

De praktijk van het pastoraat is dienstverlening aan mensen, binnen en buiten de kerk, in de context waarin zij leven en werken. Hierbij gaat het om vragen naar de zin van gebeurtenissen, de keuzes die mensen moeten maken en de opbouw van menselijke relaties in het licht van het Evangelie. Dit krijgt vorm door de inzet van een pastoraal team van een pastoraal ouderling, drie pastoraal medewerkers en twee pastoraal jeugdmedewerkers.

Concreet gebeurt dit o.a. door gemeenteleden te bezoeken, aandacht te hebben voor wat er gaande is binnen onze gemeenschap, zo nodig zorg of hulp mogelijk maken, verbindend te zijn tussen verschillende leeftijdsgroepen en geloofsbelevingen, groepsbijeenkomsten te organiseren rondom een thema.

Diaconaat/apostolaat

“Diaconaal handelen is participeren in de missie van God”. Bij diaconale arbeid gaat het om dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk en in de wereld. Dat krijgt vorm in delen, helpen en getuigen van de gerechtigheid van God. Het gaat om zorg voor wie arm en kwetsbaar is. Diaconie komt op voor mensen in de knel en voor degenen die niet voor zichzelf op kunnen komen.

Er zijn verschillende projecten waar de diaconie bij betrokken is, dit betreft ook plaatselijke activiteiten in samenwerking met de Raad van Kerken, zoals ‘Het Inloophuis’ en de voedselbank. Projecten wereldwijd worden m.n. gesteund wanneer gemeenteleden daarbij direct of indirect betrokken zijn. Dat geldt ook voor het project dat Evert en Alice vorm geven in Indonesië.

Bezinning

Hieronder vallen activiteiten die binnen de gemeenschap plaats vinden naast de kerkdiensten, zoals daar zijn:
  • Gespreksgroepen rondom Bijbelstudie en onderwerpen die daaraan gerelateerd zijn. Er zijn drie verschillende gespreksgroepen binnen onze gemeente.
  • Oecumenische activiteiten binnen de Raad van Kerken. Er worden jaarlijks oecumenische kerkdiensten georganiseerd, w.o. de gemeenschappelijke Vredesdienst
  • Tijdens advent en de veertig-dagen tijd organiseert de RvK vespers
  • Bij thema’s die de hele gemeente aangaan worden bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan en tot een bepaald beleid te komen. Dat geldt voor bijvoorbeeld maatschappelijke thema’s, beroepingswerk, gemeentebeleid.
  • Elk jaar wordt er een kampeerweekend georganiseerd voor alle gemeenteleden waar ontmoeting, een viering en een gezamenlijke maaltijd hoogtepunten vormen.

Jeugd/jongeren

De jeugd en de jongeren hebben onze speciale aandacht. Hen betrekken bij het gemeenteleven (diensten, pastoraat, diaconaat) en het geloof zien we als een opdracht voor onze gemeente, zoals beloofd is bij de doop. Geloven vraagt om oefening. In onze kleine gemeente is het voor jeugd, tieners en jong volwassenen, niet eenvoudig een eigen groep te vormen en voldoende begeleiding en materiaal te vinden.“Het is de bedoeling  het geestelijke en het materiële erfgoed, dat ons door vorige generaties is nagelaten, op een levensvatbare manier door te geven aan jongere mensen en kinderen. Hóe kunnen we als gemeente onze kinderen en jongeren “inspireren, leren, helpen vieren, dienen en delen”; daarbij Gods Liefde aan hen tonen en doorgeven?”
Er zijn twee groepen die samenkomen: jeugd van 12-16 jaar in de groep 'Next Gen'. Zij komen samen om thema gericht te leren over het geloof en om elkaar te ontmoeten. Hierbij is samenwerking met andere kerken in Culemborg zodat de groep groter is. Voor de leeftijdsgroep 16+ jaar is een gespreksgroep, 'Next Level' met meer diepgang over het geloof. Ook bij deze groep is samenwerking met andere kerken in Culemborg.

De eerste vrijdag van de maand is er een kinderclub voor basisschool kinderen. Er wordt gezongen, geknutseld, gebakken enz. Hier gaat het om contact en gezelligheid. Er worden incidenteel activiteiten georganiseerd zoals ‘Nacht zonder dak’ om geld in te zamelen voor dak- en thuislozen. Jaarlijks gaan de groepen een weekend weg.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:00 uur
Jodenkerkstraat 5 Culemborg
Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant: Ds. Anne Lorein (Klik hier voor haar verhaal)
predikant@ngkculemborg.nl

Voorzitter KR: Jan Theodoor de Vries
voorzitter@ngkculemborg.nl 

Verhuur kerkgebouw: verhuur@ngkculemborg.nl